MENU
Close

Code of Conduct

Code of Conduct

This Code of Conduct applies online, offline at all related events and in personal discussions within the Waterkant Community.

Purpose

Waterkant Festival, as well as all related events, aims to be inclusive to the largest number of contributors, with the most varied and diverse backgrounds possible. As such, we are committed to providing a friendly, safe and welcoming environment for all, regardless of gender, sexual orientation, ability, ethnicity, socioeconomic status and religion (or lack thereof).

This Code of Conduct outlines our expectations for all those who participate in our community, as well as the consequences for unacceptable behavior.

We invite all those who participate in our events to help us create safe and positive experiences for everyone.

Open Source, Culture and Tech Citizenship

A supplemental goal of this Code of Conduct is to increase open source, culture and tech citizenship by encouraging participants to recognize and strengthen the relationships between our actions and their effects on our community. Communities mirror the societies in which they exist and positive action is essential to counteract the many forms of inequality and abuses of power that exist in society.

If you see someone who is making an extra effort to ensure our community is welcoming, friendly, and encourages all participants to contribute to the fullest extent, we want to know.

Ecological Footprint

The Waterkant festival commits to be as ecological as possible, by actively seeking to minimise the organisations impact on the environment with a zero waste approach in any field of the Waterkant Festival and all related events. Additionally, support and promotion of programs, organizations, companies and others is especially focused on those who are in their activities committed to environmental sustainability and the goals of Zero Waste.

Expected Behavior

Participate in an authentic and active way. In doing so, you contribute to the health and longevity of this community. Exercise consideration and respect in your speech and actions. Attempt collaboration before conflict. Refrain from demeaning, discriminatory, or harassing behavior and speech. Be mindful of your surroundings and of your fellow participants.

Alert community leaders if you notice a dangerous situation, someone in distress, or violations of this Code of Conduct, even if they seem inconsequential.

Some festival spaces may require additional rules, which will be made available to participants. Participants are responsible for knowing and abiding by these rules.

Unacceptable Behavior

Unacceptable behaviors include: intimidating, harassing, abusive, discriminatory, derogatory or demeaning speech or actions by any participant in our community online, at all related events and in one-on-one communications carried out in the context of community business. Community event venues may be shared with members of the public; please be respectful to all patrons of these locations.

Harassment includes: harmful or prejudicial verbal or written comments related to gender, sexual orientation, race, religion, disability; inappropriate use of nudity and/or sexual images (including presentation slides); inappropriate depictions of violence (including presentation slides); deliberate intimidation, stalking or following; harassing photography or recording; sustained disruption of talks or other events; inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention.

Consequences of Unacceptable Behavior

Unacceptable behavior from any community member, including sponsors and those with decision-making authority, will not be tolerated. Anyone asked to stop unacceptable behavior is expected to comply immediately. If a community member engages in unacceptable behavior, the community organizers may take any action they deem appropriate, up to and including a temporary ban or permanent expulsion from the community without warning (and without refund in the case of a paid event).

If You Witness or Are Subject to Unacceptable Behavior

If you are subject to or witness unacceptable behavior, or have any other concerns, please notify a community organizer as soon as possible. The Organizers are at any time available to help community members engage with local law enforcement or to otherwise help those experiencing unacceptable behavior feel safe. In the context of in-person events, organizers will also provide escorts as desired by the person experiencing distress.

Addressing Grievances

If you feel you have been falsely or unfairly accused of violating this Code of Conduct, you should notify one of the event organizers with a concise description of your grievance. Your grievance will be handled in accordance with our existing governing policies.

Scope

We expect all community participants (contributors, paid or otherwise; sponsors; and other guests) to abide by this Code of Conduct in all community venues—online and in-person—as well as in all one-on-one communications pertaining to community business.

License and attribution

Waterkant's Code of conduct is, with only minor changes, based on the Berlin Code of Conduct, which is available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

adfærdskodeks

Denne Code of Conduct, eller også: adfærdskodeks, gælder online, offline ved alle relaterede begivenheder og i personlige diskussioner inden for Waterkant Community.

Målsætning

Waterkant Festival såvel som alle relaterede begivenheder har sat sig målet om at involvere det størst mulige antal bidragydere med den mest varierede og forskellige baggrunde. Vi ser det som vores opgave at skabe et venligt, sikkert og indbydende miljø uanset køn, seksuel orientering, evne, oprindelse, religion (eller dets fravær) samt social og økonomisk status.

Denne adfærdskodeks skitserer vores forventninger til alle involverede i vores samfund samt konsekvenserne for uacceptabel opførsel.

Vi inviterer alle deltagere i vores begivenheder til at hjælpe med at forme sikre og positive oplevelser for alle.

Open Source, Culture og Tech Citizenship

Et yderligere mål med denne adfærdskodeks er at styrke open source-, culture og tech-Citizenship. I denne henseende opfordrer vi vores deltagere til at anerkende og styrke forholdet mellem handlinger og deres effekter på vores samfund.

Samfundene afspejler de samfund, de findes i. Positive handlinger er vigtige for at imødegå de mange former for uretfærdighed og magtmisbrug i samfundet.

Hvis du møder mennesker, der sætter en stor indsats i at gøre vores samfund indbydende og venligt og opfordrer alle deltagere til at blive fuldt involveret, vil vi gerne høre om det.

Økologisk fodaftryk

Waterkant-Festival og alle relaterede begivenheder forpligter sig til at handle på en økologisk bæredygtig måde og minimere organisationens miljøpåvirkning på alle områder gennem Zero Wast metoden. Derudover støttes og fremmes programmer, organisationer, virksomheder og andre, der har forpligtet sig til økologisk bæredygtighed og Zero Waste's mål.

Forventet opførsel

(i) Deltag autentisk og aktivt. Dermed bidrager du til sundheden og levetiden i dette samfund.

(ii) Vær hensynsfuld og respektfuld i ord og handling.

(iii) Prøv at arbejde sammen, så du kan undgå konflikter fra starten.

(iv) Afstå fra nedværdigende, diskriminerende eller chikanerende sprog og adfærd.

(v) Vær opmærksom på dine omgivelser og de andre deltagere. Fortæl arrangørerne eller andre mennesker, hvis du bemærker en farlig situation, nogen i nød eller overtrædelser af denne adfærdskodeks, selvom de oprindeligt synes irrelevante.

For nogle festivalværelser kan der gælde yderligere regler, der stilles til rådighed for deltagerne. Deltagerne er ansvarlige for at kende og følge disse regler.

Uacceptabel opførsel

Uacceptabel adfærd inkluderer: trussel, chikane, diskriminerende, nedsættende eller nedværdigende sprog og opførsel fra enhver deltager i vores samfund. Dette gælder online, på alle relaterede begivenheder og i personlige diskussioner i vores samfund.

Chikane inkluderer: sårende eller nedsættende mundtlige eller skriftlige kommentarer relateret til køn, seksuel orientering, forældre, religion, handicap; forkert brug af nøgenhed og / eller seksuelle billeder (inklusive præsentationsbilleder); bevidst trussel, forfølgelse eller løb; besværlig fotografering eller filmoptagelse; konstant afbrydelse af forelæsninger eller andre begivenheder; upassende fysisk kontakt og uønsket seksuel opmærksomhed.

Konsekvenser af uacceptabel opførsel

Uacceptabel opførsel fra ethvert community-medlem, inklusive sponsorer og beslutningstagere, tolereres ikke. Hvis man kræver afståelse fra uacceptabel adfærd, skal dette følges straks.

Hvis et community-medlem opfører sig på en uacceptabel måde, er arrangørerne berettiget til at tage de handlinger, de finder passende, herunder inklusive midlertidig eller permanent ekskludering fra community uden advarsel (og i tilfælde af en betalt begivenhed uden refusion af omkostninger ).

Hvis du oplever eller observerer uacceptabel opførsel

Hvis du er påvirket af uacceptabel opførsel, observer den eller har andre bekymringer, skal du rapportere dette til en person, der er ansvarlig for begivenheden så hurtigt som muligt. Arrangørerne er til enhver tid tilgængelige for at hjælpe medlemmer af community med at komme i kontakt med lokale retshåndhævende myndigheder og for at gendanne deres følelse af sikkerhed på andre måder. Som en del af begivenheder med personlig fysisk tilstedeværelse sørger arrangørerne også for akkompagnement på anmodning fra den pågældende.

Behandling af klager

Hvis du føler dig forkert eller ukorrekt beskyldt for at have overtrådt denne adfærdskodeks, skal du kontakte en af ​​arrangørerne med en detaljeret beskrivelse af din klage. Din klage bliver derefter behandlet i overensstemmelse med vores eksisterende retningslinjer.

Anvendelsesområde

Vi forventer at alle community-deltagere (betalte eller ubetalte bidragydere, sponsorer og andre gæster) overholder denne adfærdskodeks på ethvert lokalt sted - online og offline - og i alle ansigt til ansigt-diskussioner med samfundet.

Licens og navns nævnelse

Med nogle få ændringer er Waterkant-adfærdskodeksen baseret på Berlin-Code of Conduct, som er tilgængelig under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) -licensen.

How to find us_

The best way to get to the Waterkant area is by bus (Lines 12 & 13 to Schusterkrug) or by Bike (Holtenauer Str. Out of town to the canal ferry and then following our signs).

Always up to date_

News about tickets, speakers, exhibition & content, community, events, networking and even more you will get  in our Newsletter!

Subscribe to our newsletter